Privacy Statement

Textkernel neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met al uw persoonlijke gegevens. Textkernel handelt altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

Man behind laptop

Privacy Statement Textkernel

Textkernel neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met al uw persoonlijke gegevens. Textkernel handelt altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

In dit document wordt de privacy statement van Textkernel beschreven voor het gebruik van de website (www.jobfeed.nl). Het wordt aanbevolen dat u deze privacy statement aandachtig leest. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op via info@textkernel.nl.

Voor onze klanten wordt de privacy van gegevens vastgelegd in een specifieke verwerkersovereenkomst. Voor de webgebaseerde versie (SaaS—Software as a Service), waarbij gegevens via onze servers worden doorgevoerd, voldoen wij aan een strikte privacy overeenkomst. Met elke nieuwe klant ondertekenen we een contract voor gegevensverwerking dat ervoor zorgt dat gegevens niet aan derden worden gedistribueerd of op een andere manier worden gebruikt dan overeengekomen.

Textkernel’s functionaris voor gegevensbescherming. Textkernel heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die het bedrijf adviseert over zijn verplichtingen uit hoofde van de AVG en toezicht houdt op de naleving ervan. Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: privacy@textkernel.nl.

1) Wie is Textkernel?

Textkernel biedt de hoogste kwaliteit meertalige CV parsing en semantische zoek tools. Samen met onze oplossingen voor sourcing, leadgeneratie, matching en arbeidsmarktstatistieken versnellen zij het matchingsproces van vraag en aanbod in de arbeidsmarkt.

Textkernel B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te (1022AB) Amsterdam, aan de Nieuwendammerkade 26 A 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder 59663863.

E-mail: info@textkernel.nl
Telefoon: +31 (0)20 494 2496

Textkernel B.V. is a private company with limited liability established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office in (1022AB) Amsterdam, the Netherlands, at Nieuwendammerkade 26 A 5, registered with the Chamber of Commerce in the Netherlands under 59663863.

E-mail: info@textkernel.nl
Phone.: +31 (0)20 494 2496

2) Welke gegevens verzamelt en verwerkt Textkernel?

Contactformulier. Als u contact wilt opnemen met Textkernel in geval van vragen of als u ondersteuning nodig heeft bij een van de producten van Textkernel, kunt u het contactformulier op de website invullen.

Persoonsgegevens. In dat geval vraagt Textkernel u de volgende informatie te verstrekken: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer (optioneel) en uw bericht of vraag.

Doel. Textkernel gebruikt deze informatie om contact met u op te nemen en te reageren op uw vraag of bericht.

Rechtsgrond. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen die Textkernel nastreeft, namelijk u efficiënt van dienst te kunnen zijn en de klantenservice van Textkernel te optimaliseren.

Demo. Op de website kunt u een demo aanvragen van één van Textkernel’s software oplossingen.

Persoonsgegevens. Als u een demo op de website wilt inplannen, vraagt Textkernel u om de volgende informatie te verstrekken: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht en voorkeurstijd voor een demo.

Doel. Textkernel gebruikt uw contactgegevens om contact met u op te nemen en een demo in te plannen.

Rechtsgrond. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen die door Textkernel worden nagestreefd, namelijk u efficiënt van dienst kunnen zijn.

Nieuwsbrief. Op de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Textkernel met daarin informatie over de arbeidsmarkt en nieuws over producten, bedrijf en branche. Indien u op enig moment geen e-mails meer van Textkernel wenst te ontvangen, dan kunt u bij elke e-mail die Textkernel u stuurt een opt-out optie vinden om u af te melden.

Persoonsgegevens. Textkernel gebruikt het door u opgegeven e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief.

Doel. Om u te informeren over het laatste nieuws over Textkernel.

Rechtsgrond. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen die door Textkernel worden nagestreefd, namelijk direct marketing.

Downloads. Op de website kunt u één of meerdere middelen van Textkernel downloaden, zoals arbeidsmarktanalyses, klantcases of white papers.

Persoonsgegevens. Als u een van deze items wilt downloaden, vraagt Textkernel u de volgende informatie te verstrekken: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Doel. Textkernel gebruikt uw contactgegevens om u de gevraagde download per e-mail te sturen.

Rechtsgrond. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen die door Textkernel worden nagestreefd, namelijk u efficiënt van dienst kunnen zijn.

Automatisch gegenereerde gegevens. Textkernel verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website.

Persoonsgegevens. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (een uniek nummer dat het mogelijk maakt om uw apparaat te herkennen), accountactiviteit (inclusief opslaggebruik, aantal inlogacties), gegevens die worden weergegeven of waarop wordt geklikt (inclusief UI-elementen, links) en andere loggegevens (inclusief browsertype, IP-adres, datum en tijd van het bezoek, cookie-ID en referrer-URL).

Doel. Textkernel heeft deze informatie nodig om de website zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om de inhoud correct weer te geven en de website veilig te houden

Rechtsgrond. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen die door Textkernel worden nagestreefd, namelijk de website te beveiligen en deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te bieden.

3) Wat zijn uw rechten?

Uit hoofde van de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

 • U hebt het recht om van Textkernel een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie;
 • u hebt het recht om bij Textkernel de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • u hebt het recht om Textkernel te vragen uw persoonsgegevens te wissen (recht om te worden vergeten);
 • In bepaalde gevallen hebt u het recht om van Textkernel een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist;
 • u hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan Textkernel hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een contract (zie wettelijke grondslag).
 • u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de rechtmatige belangen van Textkernel. Textkernel zal de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij Textkernel dwingende legitieme gronden aantoont voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval zal Textkernel uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.
 • indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die gebaseerd was op toestemming vóór het intrekken.

4) Deelt Textkernel uw persoonlijke gegevens?

Om de diensten te verlenen, deelt Textkernel uw persoonsgegevens met dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens namens Textkernel. De verwerking door dienstverleners wordt beheerst door een zogenaamde verwerkersovereenkomst waarbij Textkernel ervoor zorg heeft gedragen dat de dienstverlener de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Textkernel zal verwerken.

Textkernel zal uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien zij daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving, indien Textkernel dit noodzakelijk acht ter verdediging van haar eigen rechten, of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Textkernel zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

5) Hoe lang bewaart Textkernel retain uw persoonlijke data?

Textkernel zal persoonlijk identificeerbare informatie slechts zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is om relevante diensten aan u te leveren of als anderszins vereist is voor de naleving van de wetgeving. Textkernel’s beleid voor het bewaren van gegevens is als volgt:

Contactformulier & Demo
Bij het invullen van het contact- of demoformulier zal Textkernel uw persoonsgegevens  opslaan in haar database. Textkernel zal de gegevens 5 jaar na indiening van het laatste formulier of verzoek verwijderen, tenzij er sprake is van een actieve klantrelatie of tenzij u Textkernel toestemming geeft om deze periode te verlengen.

Nieuwsbrief
Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief slaat Textkernel uw e-mailadres op in haar database. Textkernel zal uw persoonsgegevens na 5 jaar wissen, tenzij u nog steeds de nieuwsbrief ontvangt, nadien een contact- of demoformulier heeft ingediend of wanneer er sprake is van een actieve klantrelatie.

Downloads
Bij het invullen van informatie om een download te ontvangen, zal Textkernel uw persoonsgegevens opslaan in haar database. Textkernel zal uw persoonsgegevens na 5 jaar wissen, tenzij u een contact- of demoformulier heeft ingediend, u heeft aangemeld voor de nieuwsbrief of er een actieve klantrelatie is.

6) Wat zijn cookies and hoe gebruikt Textkernel deze?

Bij het gebruik van de website worden verschillende cookies opgeslagen op uw computer, mobiel toestel en/of tablet (“apparaten”), waartoe vervolgens toegang kan worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes informatie (in de vorm van tekst) die een server naar de browser stuurt (zoals Internet Explorer of Firefox) met de bedoeling dat de browser deze informatie terugstuurt naar de server wanneer een gebruiker de volgende keer gebruik maakt van de website. Cookies kunnen uw apparaten of de bestanden die erop zijn opgeslagen niet beschadigen.

Eigen cookies

Wanneer u de website gebruikt, worden eigen cookies opgeslagen op uw apparaat. Eigen cookies worden gemaakt door of voor Textkernel en worden door Textkernel op uw apparaat opgeslagen en alleen Textkernel heeft toegang tot deze cookies. Dergelijke cookies worden bijvoorbeeld door Textkernel gebruikt om uw inloggegevens en uw instellingen te onthouden.

Cookies van derden

Google Analytics 

Textkernel gebruikt Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik en de bezoeken aan de website. Met deze analytische cookies wordt een permanente cookie opgeslagen op uw apparaat om uw gebruik van de website te registreren. Google Analytics analyseert deze gegevens over de website en levert Textkernel de resultaten. Textkernel krijgt op deze manier inzicht in het verkeer van de website en de manier waarop de website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie is Textkernel in staat om wijzigingen aan te brengen op de website. De informatie die Textkernel verkrijgt, wordt doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Textkernel heeft de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

 • Textkernel heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
 • Textkernel staat niet toe dat Google de verkregen gegevens voor andere Google-diensten gebruikt.
 • Textkernel heeft het laatste octet van uw IP-adres verwijderd. Een IP-adres bestaat uit 4 zogenaamde octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt voordat uw IP-adres door Google wordt bewaard.
 • Textkernel maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Sociale plugins

Door gebruik te maken van de website kunt u toegang krijgen tot social media websites, zoals Twitter, LinkedIn, Google+. Facebook en Pinterest. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kunt u via de website inloggen op uw social media profiel en vervolgens informatie van de website delen of aanbevelen aan anderen. Met deze social plugins worden cookies van derden op uw apparaten opgeslagen. Met deze cookies kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren.

Tracking cookies

Tracking-cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken en hoe ze op de website navigeren. Deze cookies, die kunnen worden gecombineerd met automatisch verzamelde loggegevens, laten ons weten welke functies op de website het best werken, en stellen ons in staat om marketing, analyses of de functionaliteit van de website te verbeteren.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat u bij een volgend gebruik van de website geen cookies ontvangt. U kunt hier lezen hoe u verschillende soorten cookies in verschillende browsers kunt verwijderen:

Waarschuwing: als u cookies uitschakelt of verwijdert, is het mogelijk dat u (delen van) de website niet meer kunt bezoeken of dat de website niet optimaal functioneert. Raadpleeg de browserinstructies of de helpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het verwijderen van cookies.

Opmerking: het weigeren of verwijderen van cookies is alleen van invloed op het apparaat en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u verschillende apparaten en/of browsers gebruikt, moet u de hierboven beschreven handelingen op deze apparaten en/of browsers herhalen. Als u cookies wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u zich afmeldt bij het verlaten van een apparaat voor openbaar gebruik

7) Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten die u wegvoeren van de Textkernel omgeving en naar de website of applicatie van een derde. Textkernel heeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden die gelinkt zijn. Het kan daarom voorkomen dat voor het gebruik van die diensten en/of websites van derden een andere privacy statement van toepassing is. Deze privacy statement is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die via de website van Textkernel worden verkregen. Textkernel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (het gebruik en/of de inhoud van) de diensten en/of websites van derden.

8) Hoe beschermt Textkernel uw persoonsgegevens?

Textkernel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

9) Kan deze privacy statement worden gewijzigd?

Het is mogelijk dat de privacy statement in de toekomst gewijzigd wordt. Het is daarom aan te raden om regelmatig het gedeelte op de website te bezoeken waar we de privacy statement samenvatten.

10) Vragen of klachten?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@textkernel.nl. Indien u vermoedt dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt overtreden en de zaak tijdens onderhandelingen niet in der minne wordt geschikt tussen u en Textkernel, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Klaar voor de volgende stap?

Jobfeed, de intelligente arbeidsmarkttool voor professionals.

Optimale arbeidsmarktgegevens voor organisatorische besluitvorming.